23 thg 1, 2013

Tìm hiều HTML : NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN


Tìm hiều HTML : NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN

(Bài ở Dương's Blog đưa về)

HTML : Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
                                                                     (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
     HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, tức là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML, vốn được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp, HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của nó hiện là HTML 4.01 (1999). Sau đó, người ta đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.
          Dùng HTML động hoặc Ajax, có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – bạn có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất bản WYSIWYG phức tạp.
 
 Đánh dấuCó bốn loại phần tử đánh dấu trong HTML:
 • Đánh dấu Có cấu trúc miêu tả mục đích của phần văn bản (ví dụ, <h1>Golf</h1> sẽ điều khiển phần mềm đọc hiển thị "Golf" là đề mục cấp một),
 • Đánh dấu trình bày miêu tả phần hiện hình trực quan của phần văn bản bất kể chức năng của nó là gì (ví dụ, <b>boldface</b> sẽ hiển thị đoạn văn bản boldface) (Chú ý là cách dùng đánh dấu trình bày này bây giờ không còn được khuyên dùng mà nó được thay thế bằng cách dùng CSS),
 • Đánh dấu liên kết ngoài chứa phần liên kết từ trang này đến trang kia (ví dụ, <a href="http://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a> sẽ hiển thị từ (thuật ngữ) Wikipedia như là một liên kết ngoài đến một URL) cụ thể, và
 • Các phần tử thành phần điều khiển giúp tạo ra các đối tượng (ví dụ, các nút và các danh sách).
Tách phần trình bày và nội dungNỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như XHTML. Các chuẩn này nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan, như <font><b> (in đậm), và <i> (in nghiêng). Những mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và các đặc tả XHTML nhằm tạo điều kiện cho CSS. CSS cung cấp một giải pháp giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem phần tách nội dung và trình bày.

Định nghĩa kiểu tài liệu (DTD)

        Tất cả các trang HTML nên bắt đầu với một khai báo Định nghĩa kiểu tài liệu (hay DTD). Ví dụ: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
        
Ở đây, nó định nghĩa một tài liệu tuân thủ Strict DTD của HTML 4.01, mà thuần túy là cấu trúc, nhường phần định dạng cho Các bảng trình bày xếp lớp  (CSS). Các DTD khác, bao gồm Loose, Transitional, và Frameset, định nghĩa các quy tắc khác cho việc sử dụng ngôn ngữ.
            Bây giờ, theo thời đại, nó đã được thay đổi chút ít nhưng vẫn là công cụ rất hữu ích.

BẢNG CÁC MÃ HTML THƯỜNG DÙNG TRONG WEB SITE
Phần tử (Thẻ tag) Định rõ Mô tả Dùng cho DTD<!--...--> Định rõ  Bình luận hoặc trao đổi ý kiến Dùng cho STF
<!DOCTYPE> Định rõ Kiểu tài liệu Dùng cho STF
<a> Định rõ (mối liên kết với một trang khác (URL) Dùng cho STF
<abbr> Định rõ Chữ tắt (abbreviation) Dùng cho STF
<acronym> Định rõ  Từ cấu thành bằng các chữ đầu của mỗi từ thành tổ, Chữ viết tắt (acronym) Dùng cho STF
<address> Định rõ Thông tin liên kết với tác giả hoặc chủ nhân của tài liệu Dùng cho STF
<applet> Định rõ Nhúng một ứng dụng ăn theo Dùng cho TF
<area /> Định rõ Một khoảng không gian (vùng) bên trong một bản đồ hình ảnh (ảnh điểm, ảnh bitmap) Dùng cho STF
<b> Định rõ  Văn bản chữ đậm (béo-bold text) Dùng cho STF
<base /> Định rõ Xác định một địa chỉ mặc định hay một mục tiêu mặc định cho tất cả các đường link trên trang Dùng cho STF
<basefont /> Định rõ Font, màu hoặc kích cỡ chữ mặc định cho văn bản trong một trang Dùng cho TF
<bdo> Định rõ Hướng của văn bản (Text direction tiếng tàu viết từ phải sang trái chẳng hạn) Dùng cho STF
<big> Định rõ Văn bản lớn Dùng cho STF
<blockquote> Định rõ  Một đoạn trích dẫn dài (a long quotation-đoạn được lùi vào sang phải một giá trị bằng tab đã đặt, giống như ấn Ctrl + M trong Word) Dùng cho STF
<body> Định rõ Thân văn bản (document's body-phần không có đầu đề do đó không cần quan tâm đến cỡ chữ) Dùng cho STF
<br /> Định rõ Ngắt dòng đơn - a single line break Dùng cho STF
<button> Định rõ  Một phím nhấn-a push button Dùng cho STF
<caption> Định rõ a table caption Phụ đề (chú giải) cho bảng Dùng cho STF
<center> Định rõ Văn bản được cân giữa-centered text. Dùng cho TF
<cite> Định rõ Trích dẫn-a citation Dùng cho STF
<code> Định rõ computer code text Văn bản (viết bằng) mã máy tính Dùng cho STF
<col /> Định rõ Giá trị quy cho một hoặc nhiều cột trong một bảng Dùng cho STF
<colgroup> Định rõ  Một nhóm các cột trong một bảng để định dạng Dùng cho STF
<dd> Định rõ chủ đề trong một danh sách xác định Dùng cho STF
<del> Định rõ văn bản được xoá Dùng cho STF
<dfn> Định rõ một chủ đề xác định Dùng cho STF
<dir> Định rõ Danh mục Dùng cho TF
<div> Định rõ Một phần đoạn của văn bản Dùng cho STF
<dl> Định rõ Một danh sách xác định a Dùng cho STF
<dt> Định rõ  chủ đề trong một danh sách xác định Dùng cho STF
<em> Định rõ Văn bản được nhấn mạnh Dùng cho STF
<fieldset> Định rõ Đường viền bao phtử trong hình (form) Dùng cho STF
<font> Định rõ Xác định phông, màu và cỡ chữ trong đoạn văn bản. Dùng cho TF
<form> Định rõ Một dạng thức HTML cho lối vào (nhập) của người dùng
Dùng cho STF
<frame /> Định rõ Một cửa sổ (một khung hình) trong tập hợp các khung Dùng cho F
<frameset> Định rõ Một tập hợp các khung (a set of frames) Dùng cho F
<h1> to <h6> Định rõ Xácđịnh các đầu đề từ h1 đến h6 HTML Dùng cho STF
<head> Định rõ thông tin về tài liệu Dùng cho STF
<hr /> Định rõ định đường nằm ngang Dùng cho STF
<html> Định rõ Một tài liệu HTML Dùng cho STF
          <i> Định rõ  Văn bản chữ nghiêng Dùng cho STF
<iframe> Định rõ M
ột khung hinh trong cùng một dòng (inline frame) Dùng cho TF
<img /> Định rõ Một hình ảnh Dùng cho STF
<input /> Định rõ  Một phép điều khiển đầu vào Dùng cho STF
<ins> Định rõ Văn bản được chèn vào Dùng cho STF
<isindex>Định rõ Danh lục có khả năng tìm kiếm liên quan tới một tài liệu
Dùng cho TF
<kbd> Định rõ từ khóa - keyboard text Dùng cho STF
<label> Định rõ Nhãn dùng cho phần tử đầu vào Dùng cho STF
<legend> Định rõ  a caption for a fieldset element Dùng cho STF
<li> Định rõ Defines a list item Dùng cho STF
<link /> Định rõ Defines the relationship between a document and an external resource Dùng cho STF
<map> Định rõ Defines an image-map Dùng cho STF
<menu> Định rõ Deprecated. Defines a menu list Dùng cho TF
<meta /> Định rõ Defines metadata about an HTML document Dùng cho STF
<noframes> Định rõ Defines an alternate content for users that do not support frames Dùng cho TF
<noscript> Định rõ Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts Dùng cho STF
<object> Định rõ Defines an embedded object Dùng cho STF
<ol> Định rõ Defines an ordered list Dùng cho STF
<optgroup> Định rõ Defines a group of related options in a select list Dùng cho STF
<option> Định rõ Defines an option in a select list Dùng cho STF
<p> Định rõ Defines a paragraph Dùng cho STF
<param /> Định rõ Defines a parameter for an object Dùng cho STF
<pre> Định rõ Defines preformatted text Dùng cho STF
<q> Định rõ Defines a short quotation Dùng cho STF
<s> Định rõ Deprecated. Defines strikethrough text xác định văn bản bị gạch giữa dòng Dùng cho TF
<samp> Định rõ Defines sample computer code Dùng cho STF
<script> Định rõ Defines a client-side script Dùng cho STF
<select> Định rõ Defines a select list (drop-down list) Dùng cho STF
<small> Định rõ Defines small text Dùng cho STF
<span> Định rõ Defines a section in a document Xác định một đoạn trong một tài liệu Dùng cho STF
<strike> Định rõ Deprecated. Defines strikethrough text xác định văn bản bị gạch giữa dòng Dùng cho TF
<strong> Định rõ Defines strong text Dùng cho STF
<style> Định rõ Defines style information for a document Dùng cho STF
<sub> Định rõ Defines subscripted text Chữ cước chú Dùng cho STF
<sup> Định rõ Defines superscripted text Chữ số mũ Dùng cho STF
<table> Định rõ Defines a table Xác định một bảng Dùng cho STF
<tbody> Định rõ Groups the body content in a table Nhóm nội dung bên trong của bảng Dùng cho STF
<td> Định rõ Defines a cell in a table một ô trong bảng Dùng cho STF
<textarea> Định rõ Defines a multi-line text input control Dùng cho STF
<tfoot> Định rõ Groups the footer content in a table Dùng cho STF
<th> Định rõ Defines a header cell in a table Dùng cho STF
<thead> Định rõ Groups the header content in a table Dùng cho STF
<title> Định rõ Defines the title of a document Dùng cho STF
<tr> Định rõ Defines a row in a table Dùng cho STF
<tt> Định rõ Defines teletype text Dùng cho STF
<u> Định rõ Deprecated. Defines underlined text Dùng cho TF
<ul> Định rõ Defines an unordered list Dùng cho STF
<var> Định rõ Defines a variable part of a text Dùng cho STF
<xmp> Định rõ Deprecated. Defines preformatted text Dùng cho
Lưu ý: Các ký tự STF , TF, ST, F là các hạn chế sử dụng (thẻ được phép dùng) trong hệ mã mới  HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD Trong đó: S=Nghiêm ngặt (Strict), T= Quá độ (Transitional), và
 F=Vận dụng trong một phạm vi ứng dụng (Frameset)
Xem thêm

15 nhận xét:

 1. http://niedziela008.blogspot.com/2012/11/cach-post-chen-anh-video-nhac-vao.html#!/2012/11/cach-post-chen-anh-video-nhac-vao.html
  [img]http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/3.gif[img]

  Trả lờiXóa
 2. [img]http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/3.gif[/img]
  Trên là đường link anh T à .còn đây là em thử nhé!

  Trả lờiXóa
 3. [img]http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/3.gif[/img]
  một bó hoa chúc mừng sư phụ & sư mẫu nữa này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. [img]http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2013_01_16/mom-an-gay-doc-giaoduc.net.vn16.jpg[/img]
   có hai quả dâu ạ

   Xóa
  2. GỌI BẬY BẠ QUÁ! CÁI NÀY ĐÃ ĐƯỢC BỘ CẤM RỒI MÀ!

   Xóa
  3. HE HE ! CÁT GỌI GIỐNG EM GỌI THẦY NGÀY TRƯỚC, NHƯNG CÁT ĐƯỢC THẦY ƯU ÁI KO BỊ PHẠT NẾU CÁT NÓI NHƯ EM (~__~)

   Xóa
 4. [Img]http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/3.gif[/Img]
  [Img]http://img1.funscrape.com/en/happynewyear/2.gif[/Img]

  Trả lờiXóa
 5. Hai hình copy của Hạt Cát nhưng không bị tràn lề, chứng tỏ mã của Cát thiếu mất đoạn hạn chế độ rộng ảnh do đó nó cứ tự do to phình ra ngoài module chính
  Mã của nó thế này:
  #DDD;max-width:400px;background:#FFF;padding:4px' src='"
  Có nghĩa là nó hạn chế độ rộng tối đa của ảnh ở 400px.

  Trả lờiXóa
 6. Tặng thầy giọt sương mùa xuân
  Để thầy tươi trẻ như ngày xưa xanh
  Cái ngày làm anh lính tên lửa Thế Anh (~_~)
  [img] http://dl4.glitter-graphics.net/pub/3050/3050654k5pgv85mey.gif [/img]

  Trả lờiXóa
 7. Em tặng thầy giọt sương mùa xuân
  Để thầy nhớ lại những ngày xưa xanh
  Cái ngày thầy là anh lính tên lửa Thế Anh (~_~)
  [img] http://dl4.glitter-graphics.net/pub/3050/3050654k5pgv85mey.gif [/img]

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn BD đã cho một sóng nước rất chi là ... đẹp

   Xóa
 8. Thầy ơi ! Thầy nghiên cứu cái khoản bị mất lời còm ở Sờ Pót thầy nha, em mới còm nhà thầy cũng mất tiêu rồi, thầy thấy ko? Cái còm ni là còm thứ 11 rồi mà chỉ hiện 3 còm thôi lạ hầy ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi nhấn nút Trả lời mà thấy các com ở dưới biến mất thì phải trả lại ngay vị trí cũ và không thực hiện Reply hay comm nữa. Nếu không thì các comment phía dưới sẽ bị mất hết. Nhưng không phải lúc nào cũng bị như thế. Người comment và Reply cần chú ý khi nhấn nút Trả lời

   Xóa
  2. Hu hu ! Thầy siêu thế mà ko lấy lại còm của bà con lại được hở thầy ? Mất vì sao mà mất thía thầy ? Em còm rồi ko thấy cái còm của em đâu cả nên em bấm về trang chủ của thầy rồi về lại bài ni xem có còn còm ko mà hổng thấy đâu, lạ thiệt, mà mạng chập chờn quá thầy hè ? Thầy làm cho em 1 chữ ký khác đẹp hơn chữ ký của em bên nhà thầy nha ! Nét chữ ký bên nhà em ko đẹp, em chỉ ưng cái bông hoa nên chưng lên đó thôi, em ưng nét chữ chân phương (~_~)

   Xóa